SERVİS KOŞULLARI


1-TANIMLAR:

Bu sözleşmede kullanılan bazı kelime ve ifadelerin anlamı aşağıda belirtilmiştir:
ÜYE(Abone): Işbu Sözleşme'nin ön yüzündeki formu dolduran ve Sözleşmeyi imzalayan gerçek ya da tüzel kişidir.

SÖZLEŞME: ÜYE' nin IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti. ile akdetmiş olduğu işbu ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ile Banka Ödeme Talimatı, cihaz teslimi, değişikliği ve iadesine dair ekler, Kredi Kartı Mail Order Formu gibi işbu Sözleşme'nin uygulanması ile ilgili alarak Sözleşme akdedilirken ya da sonradan da düzenlenebilecek olan bütün Sözleşme ekleri.

TEKNİK SERVİS HİZMET FORMU: Teknik Servisler tarafından ÜYE konutuna veya işyerine montajı yapılması, IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti. ile ilgili her türlü cihaz ve hizmeti ve nakli hallerinde doldurulan ve ÜYE 'nin cihaz ve hizmeti teslim aldığını gösterir form.

Konuşkan~Hat: IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti.' nin hizmete sunduğu bilişim hizmetinin, işbu Sözleşme' de belirlenmiş şartlar uyarınca ÜYE tarafından kullanılmasıdır. ÜYE' nin IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti. tarafından sağlanan interaktif hizmetlerden faydalanmasına olanak sağlayan, mülkiyeti IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti. 'ye ait olan ve ÜYE' lik Sözleşmesi ya da Teknik Servis Hizmet Formu'nda seri numaraları belirtilmiş bulunan LINKSYS VoIP PHONE ADAPTER kısaca VOIPCİHAZ. (kategori 5 Ethernet kablosu ile elektrik bağlantısı için güç adaptörünün hepsine birden verilen ad)

IDS: IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti.

YETKİLİ TEKNİK TEMSİLCİLERİ VE SATIŞ NOKTALARI: IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti. tarafından yetkili kılınan servis ve satış noktaları.

SERVİS: Paket abonelikleri dışında birim başına, işlem başına, IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti. tarafından belirlenecek farklı kriterlere göre ücretli ya da ücretsiz olan, ücretli ise tutarı IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti. tarafından belirlenen hizmetler.

2- SÖZLEŞMENİN KONUSU:
ÜYE ve IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti. İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. arasındaki sözleşmenin uygulama kuralları ile karşılıklı, hak ve yükümlülükleri belirlemektir.

3- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI:
3.1. ÜYE'liğin başlangıcı ve peşin, kredi kartı, çek ile ödenen ücretlerin Sözleşme'nin imzalandığı tarih olup, ilk ve müteakip faturalarda yer alacak ücretler seçilen servis paketinin hizmet kullanım bedeli olup, paket dahilini aşan dakika bazındaki kullanımların ücreti faturaya ayrıca yansıtılacaktır.
İşbu sözleşme ile yürürlüğe giren ÜYE'liğin başlangıç tarihi sözleşmenin imzalandığı tarih olup, ÜYE, başlangıçta almadığı paket ve servisleri sonradan alabilir. ÜYE, 1 aydan uzun süreli ÜYE' liklerde peşin olarak aldığı paketi süresi dolmadan bedeli daha yüksek olan bir üst pakete çevirebilir. Bu durumda sözleşmenin süresi talebi müteakip bu paketin aktive edildiği tarihinden itibaren paketlerden süresi uzun olanın süresi kadar uzar. Pakete aylık ÜYE olunmuşsa, bir üst ya da bir alt pakete geçiş yapılabilir.
IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti., hak ve yükümlülüklerinin bir kısmını veya tamamını, ÜYE hakları saklı kalmak kaydı ile başka şirkete veya şirketlere devredebilir. IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti. kendisini ve içindeki bilgisayar yazılımlarını ve menülerini dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Teknik veya ticari gereklerden ya da mevzuat gereklerinden veya sair zorunluluklardan doğabilecek böyle bir değişiklik dolayısıyla ÜYE' nin IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti.' den herhangi bir hak, tazminat veya başka bir talebi olamayacağı gibi, gerekli değişikliğin yapılabilmesi için VOIPCİHAZ'ı getirme ve istenilen değişikliğin gerçekleştirilebilmesi için gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür. Aksi takdirde IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti. verdiği hizmeti durdurabilir. Bu durumda peşin ödenmiş ücretler varsa iade edilmeyeceği gibi, IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti.'nin belirlenen güncellenmiş tazmin bedelini talep etme hakkı vardır.

3.2 Sözleşmenin süresi:
Sözleşme süresi, ÜYE 'nin seçtiği pakete uyan süre ile sınırlıdır ancak ÜYE sözleşme süresi sonundan 15 gün öncesine kadar IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti.'ye faks dışında yazılı olarak sözleşmeyi Fesih ettiğini bildirmediği takdirde sözleşme aynı şartlarla ve aynı süre için uzatılmış sayılır. Sözleşmenin diğer uzatma hükümleri ile ilgili istisnalar saklıdır. Sözleşme süresinden önce iptal halinde süre sonuna kadar bedeli ödemek zorundadır.

3.3 ÜYE' nin cihaz ve bilişim hizmet kullanım hakkının sınırları, IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti.'nin cezai şart isteme hakkı:
Sözleşmeye aykırı kullanımın IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti. yetkililerince belirlenmesi halinde IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti. ihbarda bulunmaksızın iletişimi kesme, ödenmiş ücretleri mahsup etme ve ödenecek ücretleri de tahsil etme hakkı ile, sözleşmeye aykırı kullanım tarihinde ÜYE' nin Sözleşmede belirtilmiş yükümlülüklerine aykırı olarak haksız ve yetkisiz kullanımı tespit edildiği takdirde, bu kullanım ÜYE' nin adresinde veya adresi dışında bir yerde bir defa vuku bulmuş olsa bile, ÜYE cezai şart ödemeyi ve cezai şartın fahiş ve tenkise tabi olmadığını gayrikabili rücu kabul eder. Böyle bir durumda IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti. ayrıca maddi tazminat ve kardan yoksun kalma tazminatı talep etme, yasal takip giderleri ile hükmedilecek tutarın %10'u kadar vekâlet ücreti isleme hakkını da saklı tutar.
ÜYE, Adres ve telefon değişikliği halinde, bu değişiklikleri yedi gün içinde IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürlüğü' ne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür, IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti., bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda mevcut ÜYE' likleri iptal hakkını saklı tutar. IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti., iletişim bilgileri olmayan, iletişim bilgilerine ulaşılamayan, yanlış iletişim bilgileri bildiren kişileri ÜYE yapmama ve mevcut ÜYE' liklerini iptal hakkını saklı tutar.

3.4 VOIPCİHAZ mülkiyet hakları:
Telif ve tasarruf hakları IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti.'ye aittir. ÜYE' ye önceden haber vermeksizin, iletişim formatları üzerinde teknik, nitelik, süre ve her türlü kapsam ve konuda değişikliği tek taraflı olarak yapma hakkına sahiptir. ÜYE, yapılacak değişimlerden dolayı ÜYE' lik ücretinin tenzili veya herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz; bu değişikliği, fesih ve ücret iadesi gerekçesi yapamaz.
IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti., ÜYE' ye önceden bildirim yükümlülüğü olmaksızın, sattığı paketlerde mevcut bilişim hizmet özelliklerine son verebilir, yeni ekler yapabilir.Yaptığı değişiklikler sonucunda ücretleri yeniden belirleme hakkına sahiptir. ÜYE, IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti.' nin bu haklarını kullanmasına herhangi bir gerekçe ile itiraz edemez, ücret tenzili tazminat ve ücretsiz ek süre veya herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

3.5 Mücbir sebeplerle iletişimin durması veya ara vermesi:
Mücbir sebeplerin, Türkiye veya ilgili bilişim hizmetinin hazırlandığı ülkede meydana gelmesiyle herhangi bir hizmetin verilememesi halinde, ÜYE , IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti. den herhangi bir hak, alacak ve tazminat talep edemez. Yasal mevzuat, teknik gerekler veya diğer servis sağlayıcılar ile ilişkiler dolayısıyla IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti., ÜYE olunan paketin servislerine ara vermek zorunda kalırsa, ÜYE , IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti.' den herhangi bir hak, alacak ve tazminat talep edemez.

4 - VOIPCİHAZ MONTAJI VE ÜCRETİ:
4.1- Yoğunluk dolayısı ile gecikebilecek nakil işleminden, IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti. herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz. IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti. 'in bilgisi ve onayı olmaksızın yaptırılan tamirat ve hasar giderme bedelleri IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti.' den talep edilemez. Mülkiyeti IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti.' ye ait olan VOIPCİHAZ'ın, ÜYE tarafından amaçları dışında başka iş için başkasının kullanımına tahsis edilemez. İnternet hatlarında oluşabilecek sorun dolayısıyla ÜYE' nin servis kullanımı yapamamasından IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz. ÜYE' nin kendisine teslim edilen VOIPCİHAZ'ın seri numarası ve MAC adres numarasını, teslim tutanağı ve sözleşmedekilerle aynı olduğunu ve sağlam, VOIPCİHAZ'ın çalışır vaziyette kendisine teslim edildiğini kontrol etme ve sözleşmeyi imzalama yükümlülüğü vardır.

4.2 Konuşkan~Hat ve Ek Servislerin Kullanımı:

ÜYE, cihazı kullanım kılavuzunda belirtilmiş teknik kullanım kurallarına uygun olarak kullanmak ve korumakla yükümlüdür. ÜYE' nin servis kullanımını, ücretlendirmeyi, servis kullanım detaylarını İnternet sitesinde takibi için ÜYE'ye bir kullanıcı adı ve şifre verilmiş olup, ÜYE bu kullanıcı adı ve şifreyi bilmek, korumak, başkalarının öğrenmemesi için gerekli önlemleri almak zorundadır.

ÜYE' nin kullandığı ek servislerin ücretleri, kendisine IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti.' nin belirleyeceği zamanlarda fatura edilecektir veya bu ek servisler kampanya döneminde ise ücretsiz olarak ÜYE' nin kullamına sunulabilir. ÜYE, onayladığı ek servis ücretlerini ödemekten elektrik kesintisi dâhil hiç bir gerekçe ile kaçınamaz. (Hizmetin IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti. tarafından kesilmesi hali hariçtir.)

5 - ÜYELİK ÜCRETLERİ, ÖDENMESİ, FATURALAMA:
5.1 Aktivasyon Ücreti ve cihazın Ücreti:
Aktivasyon (hizmet başlatım) ücreti, USD.5- Cihaz(VOIPCİHAZ) bedeli: USD. 70- dır. IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti.'nin ÜYE' lik Paketi alımı esnasında bir defaya mahsus alarak peşin ödenen ve ÜYE' ye, iadesi söz konusu olmayan hizmet ücretidir. Bu ücret hiçbir şekilde ÜYE nin borçlarına mahsup edilmez. (Kampanya dönemlerinde aktivasyon ücretsiz yapılabilir ve VOIPCİHAZ ücretsiz olarak, mülkiyeti IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti.'ye ait olmak üzere ÜYE'nin kullanımına verilebilir.)
ÜYE' liğin iptali halinde Aktivasyon Ücreti ödendiği ileri sürülerek IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti. üzerinde hak ve mülkiyet iddiasında bulunulamaz.
ÜYE' liğin yeniden aktif hale getirilmesi durumunda, eskiden alınmış Aktivasyon Ücretinin mahsubu ve yeniden alınmaması talep edilebilir. VOIPCİHAZ'ın (ÜYE' nin ek servis kullanımı olsun veya olmasın) İnternet ile kuracağı iletişimlerin ücretleri ÜYE' ye ait olacak, IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti.' den bu ücretlerin herhangi bir şekilde ödenmesi veya mahsubu talep edilemeyecektir.

5.2 Paket ücretleri:
Paket içerikleri ile ücretleri IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti. tarafından belirlenir. Paket süreleri IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti. tarafından aylık ve bir aydan uzun süreli olmak üzere belirlenebilir. Sözleşme, ÜYE olunan paketler için bir aydan uzun süreli olarak yapılmışsa, ÜYE Sözleşmenin yürürlükte olduğu süre içinde oluşabilecek fiyat değişikliklerinden etkilenmez. IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti.'nin herhangi bir ÜYE'lik ücretinde kampanya vs. sebeplerle indirim yapması, ÜYE olanlara da bu indirimin yapılması yükümlülüğünü doğurmaz.
IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti., ÜYE'liğin başlangıcından sonra oluşturabileceği paket, servis ve ek servisleri ücretli veya ücretsiz olarak kullanıma sokma, paketlerle birleştirme hakkını saklı tutar.
VOİPCİHAZ'ın önceden ücretini olan bir paket servis veya Birden fazla paketlere bölmesi hallerinde önceden bu iletişim için ödenmiş ücret geri talep edemez.

5.3 Servis Ücreti
Servislerin içerikleri ile ücretleri IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti. tarafından belirlenir. IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti., kullanılacak servisin ücretini internet ortamında ÜYE izleme/uygulama onayını vermeden kendisine göstereceğinden, ÜYE' nin ilgili Servisin ücretini bilmediğini iddia ile fatura tutarının yüksek olduğunu ileri sürerek ödemeden kaçınma hakkı bulunmamaktadır. Aylık ÜYE' lik yapılan servislerin bedeli ve ek servislerin bedeli aylık olarak faturalanır. İhtilaf halinde, aksi ispat edilinceye kadar IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti. bilgisayarındaki manyetik kayıtlar geçerlidir. Deneme amacı ile veya yanlış yapıldığı belirtilen kullanımları da ÜYE itiraz hakkı olmadığını peşinen kabul ile gayrı kabili rücu ödemeyi taahhüt eder.
IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti., ÜYE' nin ÜYE' lik iptali işlemlerinde; hasarlı VOIPCİHAZ'ın bedelini ve ayrıca raporlanmamış kredi tutarlarını sonradan talep hakkı saklıdır.

ÜYE' nin ödeme sorumluluğu:
İşbu Sözleşmenin imzalanması ve Konuşkan~Hat 'ın kullanımı dolayısıyla oluşacak her türlü ÜYE borcu, en geç IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti.' nin göndereceği faturada belirtilecek ödeme tarihinde ve IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti.' nin belirleyip ÜYE' lere duyuracağı tahsile yetkili yerlere ödenecektir. ÜYE, kredi kartı, banka ödeme talimatı ve benzeri yöntemlerle kendisinin borçlandırılmasına izin verdiği takdirde, IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti., ÜYE' nin IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti. lehine doğmuş ya da sonradan doğacak olan her türlü borcunu (VOIPCİHAZ'ın iadesi talep edilip de, bu sağlanamadığı VOIPCİHAZ'ın IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti. tarafından belirlenip tazmin bedeli de dâhil olmak üzere), bu borçların faizlerini ve diğer fer'ilerini tahsil hakkına sahip olacaktır. ÜYE, IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti. nin verdiği bu yetkilerin, kendine bildirimde bulunmaksızın tarafından dönemsel olarak kullanılmasını gayrikabili rücu kabul eder.
İşbu Sözleşmede belirtilmiş ÜYE borçlarından herhangi birinin ÜYE tarafından ödendiğinin belirlenemeyeceği şekilde yatırılmış olması halinde bu bedel hiç ödenmemiş kabul edilecek, ödemenin yapıldığını ispat yükü ÜYE' ye ait olacaktır.
İşbu Sözleşme de belirtilmiş herhangi bir ÜYE borcunun tamamını, yine Sözleşmede belirtilmiş ödeme tarihinde ödemediği takdirde, IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti. bileşim hizmetini kesme ve faiz uygulama haklarına sahip olacaktır. ÜYE kısmen ödeme yapmış olsa da, IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti. tüm paket bileşim hizmetini dâhil olmak üzere bilişim hizmetini tamamını veya bir kısmını kesme hakkını haizdir.
Bilişim hizmetinin tekrar açılabilmesi için ÜYE' nin IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti.' ye olan tüm borçlarını faizleri ile birlikte ödemesi gerektiği gibi; ayrıca, IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti., tek taraflı alarak belirlediği bileşim hizmetini açma ücretini talep etme hakkına da sahiptir. IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti. eksik ödeme yapan ÜYE' nin bilişim hizmetini de aynı şekilde kesme, bakiye borç için teminat talep etme ve açma ücreti isteme hakkını haizdir. Ödememe veya eksik ödeme dolayısıyla iletişimi kesilmiş olan ÜYE' nin, cihazların teslimi ve ÜYE' liğin sana ermesine kadar ekipman tahsis bedelini ödeme yükümlülüğü vardır. ÜYE bu durumu gayrikabili rücu peşinen kabul eder. Bilişim hizmeti kesilen ÜYE borcunu ödedikten sonra bilişim hizmetinin kesik kaldığı süre için herhangi bir ücret, mahsup, tazminat veya ücretsiz ek süre talep edemez.
ÜYE'nin ödeme gününde ödenmeyen borçları bakımından ödeme tarihine kadar olan süre için aylık %8 faiz oranı üzerinden faiz yürütülecektir. IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti. faiz oranını günün şartlarına göre değiştirme hakkını saklı tutar. IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti. borcun tamamını karşılamayan kısmi ödemeyi öncelikle faize yahut teminat alacağına ve takip masraflarına sayma haklarını ÜYE peşinen kabul etmiştir.
Muacceli yet şartı: ÜYE' nin işbu Sözleşmenin imzalanması esnasında veya daha sonra herhangi bir ÜYE' liği veya paket ÜYE' liği olabileceği senet, çek vs. kıymetli evrakın herhangi birisinin veya teminatsız taksidinin vadesinde ödenmemesi halinde, takip eden kıymetli evraklar ve taksitler muacceliyet kesbedecektir. Söz konusu kıymetli evrak başkasına devir ve ciro edilse dahi, ÜYE bu yükümlülüğünün devam edeceğini gayrikabili rücu kabul ve beyan eder.
İşbu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti. ÜYE' si olma dolayısıyla ödenmesi gereken herhangi bir geçici veya devamlı vergi ya da sair bir mali yükümlülük ihdas edilirse bu vergi ya da mali yükümlülük ÜYE tarafından ödenecektir.

5.3 Faturalama:
IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti., ÜYE' lerinin borçlarını ve ödemekle yükümlü oldukları tutarları ve bunların son ödeme tarihlerini gösterir faturaları hazırlayıp Sözleşme' de belirtilmiş adreslerine gönderecektir. IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti., Servis kullanımı detaylarını faturada görmek isteyen ÜYE' lere detaylı fatura gönderip göndermemek hakkını saklı tuttuğu gibi, detaylı fatura isteyen ÜYE' lerine ayrıca bir ücret tahakkuk ettirebilir. ÜYE' ler faturalarının kendi adreslerine ulaşmasını beklemeksizin en geç son ödeme tarihinde aylık ödeme tutarlarını ödemekle yükümlüdürler. Banka otomatik ödemesi ile ödeme yapan ÜYE' ler hesaplarında borca yeter miktarda para bulundurmak, kredi kartı ile ödeme yapan ÜYE' ler ise kredi kartlarını kullanıma müsait duruma getirmekle yükümlüdürler. Aksi takdirde, gecikme halindeki uygulamalara ilişkin ÜYE' nin yükümlülüğüne dair hükümler yürürlüğe girer. IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti. faturalama dönem ve sürelerini ayarlamakta serbesttir. IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti., peşin ödenen ÜYE' lik ücretleri ile ilgili faturaları ilgili dönem başında düzenler ve ÜYE' ye ulaştırır. IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti., faturasının ulaşmadığını belirten ÜYE' ye bir suret daha gönderir; IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti. ikinci suret için ücret talep etme hakkını saklı tutar.
Şirket ÜYE' liklerin de, Sözleşmeyi kendilerini borç ve taahhüt altlına sokmaya yetkili imzaları ile imzalamış olan şirketlerin, adres değişikliklerini, teyidi kabil yazılı şekilde IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti.' ye bildirmemeleri halinde IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti.'nin bilgisayarındaki kayıtlar geçerli olacaktır.
ÜYE, IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti.' ye olan borçları dolayısı ile Kredi Kartı hesaplarından yapılan tahsilât için itirazlarını öncelikle IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti.' ye yapmak zorundadır.
İtiraz öncelikle IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti.'ye bildirip bunun yazılı sonucunu almadan doğrudan doğruya Bankaya başvurarak Charge Back (Kredi Kartı Geri ödeme işlemi) yaptıran ÜYE, söz konusu itirazının ortadan kaldırılması ve Sözleşme gereği IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti.' nin tahsil etmesi gereken tutarların geriye tahsili için Kredi Kartı Arbitration (Hakem) Komitesine başvuru ve buradaki prosedüre ilişkin oturum ücretleri ile bilirkişi ücretleri de dâhil olmak üzere bütün masrafları, Charge Back işlemi nedeniyle Bankaya ödeme mecburiyeti hâsıl olan faizleri ve bu şekilde geciktirdiği ödemesinin gecikme faizlerinin tümünü tediye etmeyi gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder.

6- UYGULANMAMIŞ OLAN SÖZLEŞME KURALLARININ ÜYE LEHİNE MÜKTESEP HAK DOĞURMAYACAĞI:
İş bu Sözleşmede belirtilmiş uygulama kuralları ve ücretlerden bir kısmının, ÜYE' lik başlangıcında veya ÜYE' liğin başlamasından sonra ÜYE' den talep edilmemesi ÜYE lehine bir hak yaratmaz. Benzeri şekilde, Sözleşmede IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti. tarafından belirleneceği ifade edilmiş uygulamaların bir veya bir kaç kez tekrarlanması da, bunların devamlı olarak uygulanması veya uygulanmaması, bakımından ÜYE lehine her hangi bir hak doğurmaz.

8- VOIPCİHAZ'ın KULLANIMINA ÖZEN GÖSTERME YÜKÜMLÜLÜGÜ, KAYIP, ARlZA ve ÇALINMA HALİ:
ÜYE, işbu Sözleşmenin önyüzünde belirtilen hizmetlere ait ekipmanları sağlam ve çalışır vaziyetle teslim aldığını kabul eder.
ÜYE, VOIPCİHAZ'yu, devamlı veya geçici ikametgâhında, kullanım kılavuzunda belirtilmiş kullanma şekline uyarak kullanmakla yükümlüdür. ÜYE, VOIPCİHAZ'ın içini açamaz, kurcalayamaz, öngörülmüş olanın dışında herhangi bir ek ve bağlantı yapamaz, VOIPCİHAZ'ın üzerindeki yazıları tahrif edemez, numaralarını kazıyamaz, üstünü boyayamaz, uyarıcı etiketlerini çıkaramaz. ÜYE, 3. şahısların belirtilen şekillerde VOIPCİHAZ'ya zarar vermesini engellemek için gerekli tedbirleri almak, buna rağmen oluşabilecek zararları (deneme amacı ile de olmuşsa) tazmin etmekle yükümlüdür. Hatalı kullanımından kaynaklanan arızalar IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti. tarafından bedeli karşılığında değiştirilir.
VOIPCİHAZ'ın değiştirilip değiştirilmeyeceği IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti. tarafından belirlenir. Bunun dışında meydana gelen hasar ve arızaların ücreti ÜYE' den talep edilir. ÜYE, VOIPCİHAZ'yu IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti. dışındaki herhangi bir tamirciye kurcalattırmamakla yükümlüdür. ÜYE' nin VOIPCİHAZ ile ilgili olarak yaptıracağı tespitlerin geçerli olabilmesi için bu tespitlerde IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürlüğü'nce yetkilendirilecek teknik yetkilinin hazır bulunması gereklidir .
ÜYE' liğinin sona ermesi veya IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti. tarafından sona erdirilmesi hallerinde VOIPCİHAZ'yu IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti.' ye iade etmek veya IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti. tarafından belirlenen bedeli tazminle yükümlüdür. ÜYE, çalınan VOIPCİHAZ'yu çalanı bildirmek sureti ile IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti.' ye ödemekle yükümlü olacağı VOIPCİHAZ bedelini ödemekten imtina edemez, VOIPCİHAZ'yu çalan kişi ile muhatap almasını talep edemez. ÜYE kendisine yeni bir VOIPCİHAZ verilene kadar ÜYE' lik ücretlerini de ödemekle yükümlüdür. VOIPCİHAZ'ın bulunması halinde IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti. bulunan kutunun sağlam ve çalışır durumda olduğunu kontrol ettikten sonra üyenin tazmin etmiş olduğu bedelin faizsiz iade eder.
ÜYE' nin kusuru olmaksızın bozulan veya arıza yapan VOIPCİHAZ'ın eskisinin iade edilmesi kaydıyla, yenisi ile sadece servis ücreti mukabilinde değiştirilir. İade edilen kutunun fiziki görünümünden hasar olduğu anlaşılıyor ise (kırık, ezik, noksan), ÜYE' den cihazın o tarihte geçerli fiyat listesindeki tutarı tahsil edilir.

9- IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti.' nin VOIPCİHAZ KULLANIMINI DENETLEME HAKKI:
ÜYE' nin VOIPCİHAZ cihazını işbu Sözleşmede belirlenmiş kurallar çerçevesinde kullanıp kullanılmadığını IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti. dilediği zaman denetleme hakkına sahiptir. IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti. bu yetkisini yetkili elemanları, bayileri ve teknik servisleri ile yapabilir. ÜYE, denetleme ile ilgili yetkililerin talebi halinde, VOIPCİHAZ'ın bulunduğu yeri göstermek ve onların inceleme yapmalarını sağlamakla yükümlüdür. ÜYE imzadan imtina etse de denetleme görevlilerinin düzenleyeceği tutanak, eğer yasa ve Sözleşmeye aykırı yetkisiz bir kullanım varsa bu durumu belirleyici kesin veri olacaktır. IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti. denetleme hakkını telefon ile de kullanma yetkisini haiz olup, bu amaçla yapılan telefon görüşmelerinde ÜYE sorulan sorulara cevap vermek, VOIPCİHAZ cihazı ile yaptırılacak testlere yardımcı olmakla yükümlüdür. Aksine davranışlarda IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti.' nin yayın kesme ve Sözleşmeyi fesih hakkı doğar. ÜYE telefonla IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti. yetkilileri tarafından denetleme yapılmasını ve düzenlenecek tespit tutanağı ile görüşme raporlarının geçerli delil olacağını da peşinen kabul eder.

10- ÜYE'LİĞİN SONA ERMESİ, SÖZLEŞMENİN FESHİ, VOIPCİHAZ'ın İADESİ veya BEDELİNİN TAHSİLİ:
10.1 ÜYE' liğin Sona erdirilmesi ve iptali Prosedürü ÜYE olunan paketlerin ücretleri aylık olarak ödenmek üzere yapılmışsa, ÜYE, istediği zaman Sözleşmeyi aşağıda belirtilen şekle uyarak sona erdirme ve ÜYE' liğini iptal etme hakkına sahiptir. Ancak, ÜYE' lik ÜYE' lik ödeme yapmak sureti ile bir aydan fazla bir süre için yapılmışsa, bu süre tamamlanmadan ÜYE' nin fesih hakkı yoktur. Bu şekilde yapmış olan ÜYE, VOIPCİHAZ'yu IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti.'ye gönderir veya herhangi bir şekilde iade ederse, IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti. kalan sürenin ücretini geri öder. Bir aydan fazla süre ile yapılmış ÜYE' liklerin iptaline ilişkin talebin, ÜYE' liğin normal sona ermesi tarihinden en geç 15 gün önce teyidi kabil yazılı olarak (faksla yapılan talepler geçerli olmayacaktır) IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti.'ye yapılması gerekir; aksi takdirde IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti., ÜYE' liği, otomatik aynı süre ile uzatılır. Ve o gün için geçerli olan ücretleri tahakkuk ettirilir. Yukarıda belirtilen iptal prosedürüne uygun olmayan iptali dikkate alınmaz.
İptal işleri, yazının ulaştığı ayı takip eden ayın ilk 10 (on) günü içerisinde olmak kaydı ile IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti. tarafından belirlenecek fatura tarihinde, ÜYE' nin iptalini istediği paket'in servisi kesilmek suretiyle gerçekleştirilir. ÜYE' lik iptalinde bulunan ÜYE, iptal talebinin IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti. tarafından işleme konulacağı hemen yukarıda belirtilmiş tarihe kadar doğmuş ve/veya doğacak her türlü borçlarından sorumlu olacak bu hususta IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenecek faturaları ödemekle yükümlü olacaktır. ÜYE' liğini işbu sözleşmede belirlenmiş şartlar dâhilinde iptal ettiren veya ÜYE' liği iptal edilen ÜYE, kendisine tevdi edilmiş bulunan VOIPCİHAZ'yu, ÜYE' lik iptali yapılan ayı takip eden ayın ilk 7 (yedi) günü içerisinde IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti.' nin merkezine teslim belgesi karşılığı teslim eder veya IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti.'nin yetkili kıldığı personelince teslim almak üzere adresine müracaatları halinde, bu kişilere teslim etmekle yükümlüdür. ÜYE, yukarıda belirlenen süreler dâhilinde VOIPCİHAZ teslim etmediği takdirde, teslim tarihine kadar geçecek süre için hesaplanır. Ekipman tahsis bedeli ile VOIPCİHAZ'ın teslim alınması için yapılacak tüm masraf ve giderleri ve yasal takip yapılması halinde takip giderleri ve % 8 aylık faizleri bileşim hizmetini kesilmiş olsa dahi IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti.' ye ödemekle yükümlüdür. IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti. iptal ile ilgili olarak yukarıda belirtilen 7 günlük sürenin bitiminden itibaren VOIPCİHAZ iade edilmemişse IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti. tarafından belirlenen tazmin bedelini ÜYE' den talep etme hakkına sahiptir.

10.2 ÜYE' liğin feshedilmesi ve VOIPCİHAZ bedelinin tazminini gerektiren haller:
ÜYE' nin işbu Sözleşme ile belirlenmiş olan yükümlülüklerinin herhangi birini hiç veya gereği gibi yerine getirmemesi ve Sözleşmede bilgilerin gerçeğe aykırı olduğunun sonradan belirlenmesi halinde, IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti.' nin ihbara gerek kalmaksızın servisi kesme ve Sözleşmeyi fesih hakkı doğar. Bu şekilde IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti. tarafından tek taraflı fesih hakkı kullanılarak bir ÜYE' liğin feshedilmesi halinde, ÜYE, kendisine tevdi edilmiş olan VOIPCİHAZ'yu IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti.' nin fesih bildiriminden itibaren 7 (yedi) günlük süre içerisinde IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti.' ye iade ile ilgili sözleşme hükümleri çerçevesinde iade etmek ve borçlarının tümünü sözleşmede belirtilen şekilde defaten ödemekle yükümlü olup ÜYE' nin söz konusu 7(yedi) gün içinde VOIPCİHAZ'yu teslim etmemesi veya borcunu süresinde ödememesi halinde, sözleşmenin ÜYE' liğin iptali ile ilgili hükümlerine tabi olacaktır. ÜYE' nin haksız ve yetkisiz kullanımının sözleşmede belirtilmiş usullerle belirlenmesi halinde, IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti. servisi kesme hakkını kullanır. Varsa henüz tahsil etmemiş olduğu ücretleri tahsil etmesi hakkını ortadan kaldırmayacağı gibi, aksine IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti., tahsil için kendisine verilmiş ödeme araçlarından, sözleşmede belirtilmiş cezai şart, tazminat ve uygunsuz kullanıma ilişkin hesaplanabilir bedelleri de tahsil hakkını sağlar. ÜYE' liğin iptali ve feshi, tarafların fesihten önce doğmuş yükümlülüklerini yerine getirmesini engellemez.

11- İHTİLAFLARIN HALLİ:
ÜYE, işbu Sözleşmede belirtilen adres ve telefonlarında alabilecek değişiklikleri 7 gün içinde IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti.' ye telefonla bildirmek ve aynı süre içinde yazılı olarak teyit etmekle sorumludur. IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti. 'nin teyitleri kontrol sorumluluğu olmadığı gibi, IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti. bilgisayarlarında görünen kayıtlar geçerlidir. Yapılacak tebligat ve teslimatların ÜYE' nin kendisine yapılmış olacağını ÜYE peşinen kabul eder.
İşbu Sözleşmenin uygulanmasından doğan ihtilafların halledilmesi ile ilgili yetkili merci İstanbul Sultanahmet Mahkeme ve icra daireleridir. IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti.' nin bilgisayar ve diğer kayıtları ile IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti. yetkililerinin düzenledikleri tutanak, telefon görüşmesi raporları ve noter tespit tutanakları ihtilaf halinde Sözleşmenin ihlalinin ispatı açısından geçerli delil alacağını gayrikabili rücu kabul eder.

12-DAMGA VERGİSİ:
İşbu Sözleşmenin imzalanması ve uygulamasından dolayı her aşamada doğacak damga vergisi ve varsa diğer vergiler ÜYE' ye ait olup, IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti. tarafından üyelerinden tahsil edilerek vergi dairesine ödenir.

13-iMZA:
İşbu 13 maddeden ibaret ÜYE' lik Sözleşmesi, ÜYE tarafından okunduktan sonra tarafların tam bir mutabakatı ile imzalanan Her VOIPCİHAZ cihazının teslimi için ayrı bir sözleşme düzenlenmesi şarttır. ÜYE, IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti. ile birden çok sözleşme yapmışsa, her cihaz bu cihazın alınması esnasında düzenlenen sözleşme kapsamında ÜYE IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti.' ye karşı sorumlu olur. ÜYE' nin iptal ve fesih edilmiş, devam eden ÜYE' liklerinden doğmuş ve doğacak IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti.' ye karşı olan borç ve yükümlülüklerini yerine getirme zorunluluğu yeni bir IDS Bilişim ve İnternet Hiz. San.Tic. Ltd. Şti. ÜYE' liği sözleşmesi yapması ile ortadan kalkmaz.

En çok nereleri arıyorsunuz?
 Şehir İçi
 Şehir Dışı
 Cep telefonu
 Ülkeler Arası
KlimaKlima
Copyright © 2008 Konuşkan~Hat.com / IDS Bilişim ve İnternet Tek. San. ve Tic. Ltd. Şti.
(UMTH) Lisansı Altında Hizmet Vermektedir.
 

IDS

Kombi

Klima

Sektörel Rehber

Klima Fiyatları

Sendika

Designed by IDS